Avís Legal

Acadèmia Fontanella, S.L.
CIF: B-08192478

Registre Mercantil de Barcelona, volum 1483, llibre 923, secció 2a,
full 231, fulla 11885, inscripció 1a.

Centre concertat i homologat per la Generalitat de Catalunya
Núm. de Registre de Centres Docents 08014139