Tràmits Administratius

Documents per tràmits Administratius. Sol·licitud de Certificats

[Convalidació de Crèdits de CFGS] [Convalidació de Crèdits de Batxillerat] [Exempció de Formació Pràctica]

Sol·licitud de Convalidació de Crèdits de CFGS

Els alumnes matriculats a qualsevol Cicle Formatiu de Grau Superior i que haguessin realitzat un altre CFGS, podran acollir-se a la possibilitat de convalidació de tots aquells mòduls o crèdits que tinguin el mateix nom o contingut i el mateix o superior numero d'hores, mitjançant una instància adreçada al director del Centre.

Si la sol·licitud fos acceptada, a l'expedient de l'alumne s'hi farà constar l'expressió "convalidat".

Pel que fa al càlcul de la qualificació final del CFGS, els crèdits convalidats no es tindran en compte.

Descarregueu, cumplimenteu la sol·licitud [en pdf] i entregueu-la a Secretaria amb la documentació addicional:

  • Instància degudament signada.
  • Certificat original o compulsat que acrediti la superació dels mòduls o crèdits dels quals es demana la convalidació.

Convalidació de Crèdits CFGS:

Convalidació de mòduls o crèdits d'un cicle formatiu de grau superior, per haver-lo realitzat al batxillerat

Els alumnes matriculats a qualsevol Cicle Formatiu de Grau Superior i que haguessin realitzat i aprovat algún/s crèdit/s com a matèria/es optativa/es dintre dels estudis de Batxillerat, podran acollir-se a la possibilitat de convalidació, mitjançant una instància adreçada al director del Centre.

Si la sol·licitud fos acceptada, al expedient de l'alumne s'hi farà constar l'expressió "convalidat".

Pel que fa al càlcul de la qualificació final del CFGS, els crèdits convalidats no es tindran en compte.

Descarregueu, cumplimenteu la sol·licitud [en pdf] i entregueu-la a Secretaria amb la documentació addicional:

  • Instància degudament signada.
  • Certificat original o compulsat que acrediti la superació dels mòduls o crèdits dels quals es demana la convalidació.

Convalidació Batxillerat:

Sol·licitud d'Exempció de Formació Pràctica

Els alumnes matriculats a qualsevol Cicle Formatiu de Grau Superior i que haguessin realitzat pràctiques que puguin ser convalidades i acreditades poden demanar l'exempció cumplimentant el següent formulari.

Descarregueu, cumplimenteu la sol·licitud [en pdf] i entregueu-la a Secretaria amb la documentació addicional:

  • Instància degudament signada.
  • Certificat que acrediti les hores pràctiques realitzades.
    (Descarregueu el certificat corresponent al vostre CFGS i feu que l'empresa el cumplimenti.)

Sol·licitud d'Exempció: + o o