• 93 318 93 35
 • Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Dl - Dv 8.30 - 20h

ESTRATÈGIA DIGITAL

AF fomenta la cultura i competència digital de l'Alumnat

Una de les fites del Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC) és l'«Establiment de l’Estratègia digital de centre com a marc de referència de la cultura digital del centre per a la millora de la competència digital de l’alumnat, els docents i els centres.»

Aquesta estratègia digital de centre està alineada amb el PEDC i s’estructura entorn dels tres eixos següents:

 • Eix 1 — Alumnat digitalment competent
 • Eix 2 — Docents digitalment competents
 • Eix 3 — Centres digitalment competents

L'estratègia digital de centre està dividida en dues parts diferenciades però complementàries:

 • Estratègia: marca l’horitzó on vol arribar el nostre centre a mitjà termini en l’àmbit digital.
 • Cultura digital: recull tota la documentació que permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital.

Estratègia

La part estratègica de l’Estratègia Digital del Centre  és un document dinàmic, que s’actualitza periòdicament, consistent en:

 • Diagnosi — permet determinar els punts forts i febles del centre pel que fa a competència digital.
 • Objectius — fitxats per la Comissió Digital del centre que determinen cap a on va el nostre centre en l’àmbit digital.
 • Planificació — determina la temporització  d’aquests objectius.
 • Avaluació —  comprova l’assoliment dels objectius proposats i determina si s’han de revisar, replanificar, reavaluar o plantejar nous objectius.

El següent gràfic mostra la relació entre els elements de l’estratègia:


gràfic que mostra el cicle de l'estratègia del centre

Diagnosi

El nostre centre ha realitzat la diagnosi mitjançant l’eina SELFIE i entrevistes amb membres del professorat al curs 22 — 23. De resultes d’aquestes accions s’han detectat els següents punts forts i febles en l’àmbit digital.

A continuació, els punts forts i febles identificats al diagnòstic SELFIE:

Punts forts

 • En l'àrea de lideratge destaquen en positiu el suport per noves metodologies per l'aprenentatge.
 • La infraestructura està molt ben valorada: especialment pel que fa a portar el dispositiu propi i la protecció de dades. El professorat valora molt positivament l'accés a Internet (tenen una via d'accés única) i el suport tècnic.
 • Es mostren resultats molt positius referents a l'àmbit pedagògic: destaquen sobretot la comunicació amb la comunitat educativa i els recursos digitals oberts. Hi ha una percepció molt positiva pel que fa a l'ús d'entorns virtuals d'aprenentatge. 
 • Pel que fa a la implementació a l'aula, hi ha resultats molt positius referent a la col·laboració dels alumnes així com la participació en projectes interdisciplinaris i transversals.
 • L'avaluació digital mostra resultats positius.
 • Es valora una infraestructura adient per les necessitats digitals incorporant endolls a totes les aules i una bona connexió de wifi a tots els espais del centre amb punt d'accés individual per aula per a maximitzar l'amplada de banda de què disposen els alumnes.

Punts Febles

 • L'aspecte amb més marge de millora és la implicació de les empreses en l'estratègia digital de centre, però no és una necessitat de centre, ja que es dona resposta oferint programes presents en el mercat laboral.
 • El punt amb més marge de millora se situa en els dispositius digitals per a l'aprenentatge. Pel que fa als dispositius digitals per a l'aprenentatge, es posen a l'abast més dispositius dels que realment s'utilitzen.
 • Referent al desenvolupament professional docent, cal buscar els punts en comú que facin coincidir les prioritats de centre amb les necessitats de formació permanent del professorat
 • Pel que fa a les pràctiques d'avaluació, cal millorar en aspectes d'autoavaluació, metacognició i coavaluació. Sempre es podrien millorar els aspectes de documentació de l'aprenentatge.
 • Necessitat de compartir un espai virtual com una mena d'aula d'informàtica virtual.
 • Professorat demanda formació en creació de continguts digitals.
 • Els alumnes demanen tenir correu electrònic corporatiu.
 • Alumnes manifesten necessitat de consultar assistències. Necessitat de lliurar documentació i certificats mitjançant la secretaria virtual.
 • Necessitat de millorar la competència digital, la documentació de l'aprenentatge i les pràctiques d'avaluació formativa.
 • S'estan canviant les cadires amb faristol per taules, per facilitar l'ús de dispositius portàtils.

Objectius

Els objectius seleccionats per desenvolupar durant els cursos 22-23 al 24-25 són els següents:

 • O01: Vetllar per l'actualització de la infraestructura del centre
 • O02: Garantir l'accés a les eines digitals a tot l'alumnat
 • O03: Fomentar la millora de la competència digital docent dins d'un pla de formació docent contínua general
 • O04: Millorar els processos d'avaluació de l'alumnat mitjançant l'EVA.
 • O05: Mantenir actualitzada la documentació del centre amb allò que ja s'està fent en l'àmbit digital.
Aquests objectius es posaran en marxa mitjançant un seguit d'activitats programades per desenvolupar-se en tres anys acadèmics. A continuació s'especifiquen les activitats programades per cada objectiu. Per consultar-les cal seleccionar la pestanya de cadascun dels objectius:

Actuacions

Vetllar per l'actualització de la infraestructura del centre

1. Substituir les cadires amb faristol que encara hi ha al centre per taules i cadires.

Aquesta activitat està prevista pel tercer trimestre del curs 2022-23, perquè els alumnes del curs 23-24 les puguin utilitzar.

Actualment, es troba finalitzada al 50%, amb tres de sis aules actualitzades.

Actuacions

Garantir l'accés a les eines digitals a tot l'alumnat

1. Facilitar adreces de correu del centre a tots els alumnes nous

Aquesta activitat es desenvoluparà entre el final del curs 23-24 i el començament del curs 24-25, amb l'objectiu que tots els alumnes d'aquest curs en disposin d'una adreça de correu de centre.

2. Incrementar els serveis oferts als alumnes mitjançant la secretaria virtual

Aquesta activitat està programada per desenvolupar-la al llarg del curs 24-25, desplegant serveis com ara la consulta d'assistència i la realització de diferents tràmits que actualment s'han de fer presencialment a secretaria.

A hores d'ara, els alumnes ja poden consultar el seu expedient acadèmic a la secretaria virtual, si bé ens plantegem que en el futur puguin descarregar-se l'expedient signat digitalment pel centre.

3. Fer una acollida digital dels alumnes mitjançant un curs al Moodle

A l'objectiu de garantir l'accés a les eines digitals, aquesta és per ara la nostra principal prioritat, ja que això ens permetrà assegurar-nos que es donen les condicions per la utilització de les eines digitals que el centre posa a l'abast de l'alumnat.

Es posarà en marxa al llarg del curs 23-24.

Actuacions

Fomentar la millora de la competència digital docent dins d'un pla de formació docent contínua general

1. Capacitar a tot el professorat per utilitzar tots els recursos digitals del centre i mantenir-se actualitzat

Aquesta és una activitat fonamental per garantir que els esforços fets pel centre quant a recursos digitals s'aprofiten plenament en benefici de tota la nostra comunitat (alumnat i professorat). Es portarà a terme mitjançant la formació contínua al llarg a l'últim trimestre de cada curs acadèmic.

2. Capacitar a tot el professorat per crear continguts digitals

Aquesta activitat complementa l'anterior i forma part del desenvolupament de la competència digital del professorat. Es desenvoluparà en paral·lel a l'anterior, mitjançant formació contínua al darrer trimestre de cada curs acadèmic.

Actuacions

Millorar els processos d'avaluació de l'alumnat mitjançant l'EVA.

1. Incorporar l'autoavaluació i la coavaluació als mecanismes d'avaluació continuada

Per millorar els processos d'aprenentatge, mitjançant l'autoconsciència d'aquest per part dels alumnes, el centre ha determinat formar al professorat per introduir l'autoavaluació i la coavaluació als mecanismes ja utilitzats a l'avaluació continuada. Es preveu que es comenci a fer servir a partir del curs 23-24.

Actuacions

Mantenir actualitzada la documentació del centre amb allò que ja s'està fent en l'àmbit digital

1. Actualitzar les NOFC

És convenient que les normes de funcionament del centre recullin tot el que té a veure amb la utilització dels recursos digitals del centre i la forma d'utilització de les xarxes socials. Per aquesta raó, es farà una revisió de les NOFC i s'aniran actualitzant amb la regulació de totes les novetats incorporades a l'àmbit digital al centre. La revisió es farà al final de cada curs.

2. Definir un Pla de Comunicació de Centre

La utilització de les xarxes socials i dels sistemes automatitzats de correu electrònic per comunicar-se amb la comunitat del centre requereix l'elaboració d'un pla de comunicació de centre que asseguri que tothom té clar quan i com realitzar els diferents tipus de comunicacions previstes.

Aquest pla de comunicació es desenvoluparà al llarg del curs 23-24.

3. Dissenyar un curs d'acollida digital per al professorat, incorporant recursos i eines digitals per al dia a dia al centre

Atès que el nostre centre no és molt gran, gaudim d'una certa estabilitat en el professorat, raó per la qual l'acollida digital per al professorat no és una prioritat. En qualsevol cas, és convenient que qualsevol professor que s'hagi d'incorporar, sigui de forma permanent o per dur a terme una substitució temporal, pugui aprofitar des del primer moment tots els recursos que el centre posa a l'abast del professorat. Així, hem previst desenvolupar un procediment estandarditzat d'acollida digital del professorat al llarg del curs 24-25.

Cultura digital

La cultura digital d'AF Centre d'Estudis està recollida, principalment, a les seves plataformes digitals, així com a diferents apartats de la documentació de centre i es reflecteix a les xarxes socials del centre.

Plataformes digitals

El campus virtual és la principal eina digital de comunicació entre professorat i alumnat i el lloc on es realitza l'acollida digital dels alumnes. Aquesta acollida digital està actualment en procés de desenvolupament i millora, per donar-li la forma d'un curs d'introducció a les eines digitals del centre.

La intranet de centre i les carpetes compartides a la xarxa informàtica interna és l'espai de treball del professorat. Actualment s'està treballant en la millora de l'acollida digital, que s'estendrà també al campus virtual, on hi haurà un espai específic per l'acollida digital i la formació continua del professorat.

Documentació del centre

Apart de la documentació específica, la cultura digital del centre es recull a diferents apartats de
 • Les NOFC, on es recull el paper del responsable d'aules informàtiques i tècniques. Actualment s'està treballant en la incorporació de la normativa específica de xarxes socials del centre.
 • El projecte educatiu, on es recull tota la informació relativa a la protecció de dades.
 • La memòria anual, on es recullen tasques i fites de l'àrea tecnològica i l'ús de les TIC pel seguiment de les pràctiques.

Xarxes socials del centre

El centre utilitza actualment les següents xarxes socials per donar visibilitat a les activitats que realitza:

AF Logo

Estudia el teu Cicle Superior al centre de Barcelona. Amb grups reduïts, tracte familiar i personalitzat i la millor relació qualitat preu.

Centre Concertat i Homologat per la Generalitat de Catalunya

Informació

Estudis

Contacta

AF Centre d'Estudis
Fontanella 19, 08010 Barcelona
93 318 93 35
640 903 359
www.afcentredestudis.es